Giáo trình Khí cụ điện - CĐ Ngoại Ngữ Công Nghệ Việt Nhật

 

giáo trình khí cụ điện pdf

Giáo trình Khí cụ điện gồm 4 phần. Nội dung giáo trình trình bày lý thuyết cơ bản của khí cụ điện, tìm hiểu đặc tính, kết cấu, lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp, giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp, một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành.

LI NÓI ĐẦU
Đất nước Vit Nam trong công cuc công nghip hoá - hin đại hoá, nn
kinh tế đang trên đà phát trin, vic sdng các thiết bị đin, khí cụ đin vào trong
xây lp các khu công nghip, khu chế xut – liên doanh, khu nhà cao tng ngày
càng nhiu. Vì vy vic tìm hiu đặc tính, kết cu, tính toán la chn sdng rt
cn thiết cho sinh viên hc ngành Đin. Ngoài ra cn phi cp nht thêm nhng
công nghmi đang không ngng ci tiến và nâng cao các thiết bị đin.
Vi mt vai trò quan trng như vy và xut phát tyêu cu, kế hoch đào
to, chương trình môn hc ca Trường Cao Đẳng Ngoi ng- Công nghVit
Nht. Chúng tôi đã biên son cun giáo trình Khí cụ đin gm 4 phn vi nhng
ni dung cơ bn sau:
- Phn 1: Lý thuyết cơ bn ca khí cụ đin.
- Phn 2: Tìm hiu đặc tính, kết cu, la chn sdng khí cụ đin háp.
- Phn 3: Gii thiu đặc tính, kết cu khí cụ đin cao áp.
- Phn 4: Mt ssơ đồ căn bn vnguyên lý điu khin, vn hành.
Giáo trình Khí cụ đin được biến son phc vcho công tác ging dy ca
giáo viên và là tài liu hc tp ca hc sinh.
Do chuyên môn và thi gian có hn nên không tránh khi nhng thiết sót,
vy rt mong nhn được ý kiến đóng góp ca đồng nghip và bn đọc để cun sách
đạt cht lượng cao hơn.


Post a Comment

0 Comments

Ad Code