Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022

 Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 là biểu mẫu được mỗi cá nhân đăng ký mục tiêu của mình tại các chi bộ, đoàn thể, cơ quan nhà nước. Nội dung trong bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương năm 2022 bao gồm thông tin cá nhân của người đăng ký, các nội dung đăng ký, giải pháp, mục tiêu phấn đấu của cá nhân đảng viên trong năm.

Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh năm 2022 bao gồm 9 mẫu:
  • Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương năm 2022 
  • Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 
  • Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 
  • Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 
  • Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
  • Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương năm 2022 của đảng viên 
  • Bản đăng ký thi đua cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022 
  • Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022 
  • Bản đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022
  • Tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề năm 2022

Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.” Vậy sau đây là mẫu bản đăng ký học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

File PDF: Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh năm 2022 bao gồm 9 mẫu
File Word: Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh năm 2022 bao gồm 9 mẫu

Post a Comment

0 Comments

Ad Code