Hệ thống kiến thức sinh học 10 PDF

 Hệ thống kiến thức sinh học 10 PDF, Tổng hợp kiến thức sinh 10 PDF, tóm tắt sinh học 10 filetype pdf, sinh học 10 pdf, lý thuyết sinh 10, Tổng hợp kiến thức Sinh 10.

Tổng hợp kiến thức Sinh 10

Nội dung tài liệu:

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 2. Các giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

Bài 5. Prôtêin

Bài 6. Axit nuclêic

CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Bài 7. Tế bào nhân sơ

Bài 8. Tế bào nhân thực

Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Bài 16. Hô hấp tế bào

Bài 17. Quang hợp

CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài 19. Giảm phân

Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lacticCHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật
Post a Comment

0 Comments

Ad Code