Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động

 Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động, Tiểu luận trình bày tầm quan trọng trong công tác thanh toán và xử lý các vấn đề sai phạm trong thanh toán công tác phí, công tác phí lưu động cho người lao động.

sai phạm trong thanh toán công tác phí, công tác phí lưu động

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH 

TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG: Xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động 

Họ tên học viên: Lê Văn Hạnh 

Chức vụ: Nhân viên 

Đơn vị công tác: Bệnh viện Nhi Trung Ương 

HÀ NỘI – 2018 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN 

Lớp: Kê toán viên, 

Tổ chức tại: Hà Nội Từ ngày 14/07/2018 đến ngày 13/10/2018 

MỤC LỤC 

Lời nói đầu

PHẦN I: NỘI DUNG TÌNH HUỐNG . 

1.1 Hoàn cảnh ra đời

1.2 Diễn biến tình huống

PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 

2.1 Phân tích nguyên nhân và hậu quả của .............

Post a Comment

0 Comments

Ad Code