Sách lập trình vba trong excel full pdf

Giáo trình VBA từ cơ bản đến nâng cao PDF

Microsoft Excel là một công cụ mạnh dùng trong việc phân tích & trình bày các thông tin. Thế mạnh của bảng tính excel, ngoài các công thức sẵn có, còn là macro của nó.Kể từ khi xuất hiện version 5.0 đến nay, ngôn ngữ dùng trong excel là Visual Basic for Applications (VBA). Đó là ngôn ngữ lập trình dùng chung cho nhiều phần mềm trong Windows.Quyển ghi chép này sẽ nhằm giới thiệu cách thức làm quen với macro, và cách thức tuần tự chinh phục ngôn ngữ VBA trong Excel.Từng nội dung trong giáo trình được trình bày rất mạch lạc, dễ hiểu, kèm hình ảnh ví dụ minh họa rất chi tiết. Ngoài ra còn có 100 Code lập trình VBA cho những nội dung hay gặp nhất trong công việc, giúp bạn tự động hóa thao tác tăng hiệu suất làm việc.

Giáo trình VBA từ cơ bản đến nâng cao PDF
Nội dung của giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm giảng dạy môn Tự động hóa thiết kế cầu đường cho sinh viên ngành xây dựng công trình giao thông và quá trình tham gia thực hiện tự động hóa công tác thiết kế ngoài sản xuất của các tác giả cũng như cập nhật mới nhất những công nghệ chủ chốt phục vụ cho việc tự động hóa. Hơn nữa, nội dung chính tập trung vào những thành phần cốt lõi phục vụ cho mục đích tự động hóa thiết kế cầu đường, cùng với những nội dung mang tính gợi mở và định hướng cho từng chuyên ngành, khiến cho cuốn giáo trình này hoàn toàn phù hợp với định hướng đào tạo theo tín chỉ của Nhà trường.
Với tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ như hiện nay thì chắc chắn rằng trong thời gian tới, nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện tự động hóa thiết kế sẽ phải thay đổi, và chúng tôi hy vọng rằng, cùng với các ý kiến đóng góp của bạn đọc và sự cập nhật kiến thức của bản thân, thì lần xuất bản sau của cuốn sách này sẽ hoàn thiện hơn nữa, sẽ đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của bạn đọc.

PHẦN I: MỞ ĐẦU .................................................................................. 1
1. Tổng quan về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thông.............................. 1
2. Đôi nét về các phần mềm dùng cho thiết kế công trình giao thông.................................. 3
3. Lựa chọn phần mềm dùng cho thiết kế công trình giao thông.......................................... 4
4. Chuyên biệt hóa phần mềm.................................................................................................... 6
5. Kết chương .............................................................................................................................. 11
PHẦN II: LẬP TRÌNH TRÊN ỨNG DỤNG NỀN ...................................... 12
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM........................................................................................ 12
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ VBA ..................................................................... 19
1. Đặc điểm của VBA.................................................................................................................. 19
2. Trình tự xây dựng một dự án bằng VBA ............................................................................ 19
3. Cấu trúc của một dự án VBA................................................................................................ 20
4. Môi trường phát triển tích hợp VBA IDE............................................................................ 21
5. Ví dụ đầu tiên với VBA.......................................................................................................... 23
CHƯƠNG III: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC ................. 25
1. Những qui định về cú pháp.................................................................................................. 25
2. Các trợ giúp về cú pháp trong quá trình viết mã lệnh...................................................... 25
3. Tính năng gợi nhớ và tự hoàn thiện mã lệnh ..................................................................... 26
4. Từ khoá trong VB ................................................................................................................... 27
5. Các kiểu dữ liệu cơ bản.......................................................................................................... 28
5.1. Kiểu logic (boolean).......................................................................................................... 29
5.2. Kiểu số nguyên.................................................................................................................. 29
5.3. Kiểu số thực....................................................................................................................... 29
5.4. Kiểu mảng (array) ............................................................................................................. 29
5.5. Kiểu chuỗi (String)............................................................................................................ 31
5.6. Kiểu thời gian (Date)......................................................................................................... 32
5.7. Kiểu Variant ...................................................................................................................... 32
5.8. Kiểu tự định nghĩa (user-defined type).............................................................................. 33
5.9. Kiểu lớp (Class)................................................................................................................. 34
6. Khai báo biến trong VB.......................................................................................................... 35
6.1. Khai báo hằng số ............................................................................................................... 38
6.2. Khai báo biến..................................................................................................................... 38
6.3. Khai báo kiểu tự định nghĩa .............................................................................................. 38
6.4. Khai báo mảng tĩnh ........................................................................................................... 39
6.5. Khai báo mảng động.......................................................................................................... 39
6.6. Khai báo, tạo và làm việc với biến đối tượng.................................................................... 40
7. Các toán tử và hàm thông dụng ........................................................................................... 40
7.1. Các toán tử......................................................................................................................... 40
7.2. Các hàm toán học .............................................................................................................. 41
7.3. Các hàm chuyển đổi dữ liệu .............................................................................................. 41
7.4. Các hàm xử lý chuỗi.......................................................................................................... 43
8. Các cấu trúc điều khiển ......................................................................................................... 44
8.1. Cấu trúc điều kiện.............................................................................................................. 44
8.2. Cấu trúc lựa chọn .............................................................................................................. 46
8.3. Vòng lặp xác định.............................................................................................................. 47
8.3.1. Vòng lặp theo biến đếm .............................................................................................47
8.3.2. Lặp trong một tập hợp................................................................................................49
8.4. Vòng lặp không xác định ...................................................................................................50
9. Chương trình con ................................................................................................................... 51
9.1. Hàm (Function)..................................................................................................................52
9.2. Thủ tục (Sub) .....................................................................................................................52
9.3. Truyền tham số cho chương trình con................................................................................52
9.3.1. Truyền tham số theo tham chiếu................................................................................53
9.3.2. Truyền tham số theo tham trị .....................................................................................54
9.3.3. Tham số tuỳ chọn.......................................................................................................54
9.3.4. Danh sách tham số với số lượng tham số tuỳ ý..........................................................55
9.3.5. Hàm có giá trị trả về là kiểu mảng. ............................................................................55
9.4. Biến trong chương trình con ..............................................................................................56
9.5. Cách thức gọi chương trình con.........................................................................................58
9.6. Thoát khỏi chương trình con..............................................................................................59
10. Tổ chức các chương trình con theo hệ thống các mô‐đun chuẩn .................................. 59
11. Làm việc với UserForm và các thành phần điều khiển .................................................. 60
11.1. Các vấn đề chung .............................................................................................................60
11.1.1. Tạo UserForm và các thành phần điều khiển trong VBA IDE ................................63
11.1.2. Các thuộc tính của UserForm và các thành phần điều khiển. ..................................64
11.1.3. Các phương thức của UserForm và các thành phần điều khiển...............................66
11.1.4. Các sự kiện trên giao diện........................................................................................66
11.1.5. Ví dụ.........................................................................................................................67
11.2. Làm việc với UserForm ...................................................................................................68
11.3. Các điều khiển thông dụng...............................................................................................69
12. Các hộp thoại thông dụng................................................................................................... 76
12.1. Hộp thông điệp (Message Box – MsgBox)......................................................................76
12.2. Hộp nhập dữ liệu (Input Box – InputBox) .......................................................................77
12.3. Hộp thoại dựa trên điều khiển Common Dialog. .............................................................78
13. Lập trình xử lý tập tin.......................................................................................................... 80
13.1. Các hình thức truy cập tập tin ..........................................................................................81
13.2. Xử lý dữ liệu trong tập tin với các hàm I/O: ....................................................................82
13.2.1. Mở tập tin:................................................................................................................82
13.2.2. Đọc dữ liệu từ tập tin: ..............................................................................................82
13.2.3. Ghi dữ liệu vào tập tin: ............................................................................................84
13.2.4. Đóng tập tin..............................................................................................................86
13.3. Xử lý dữ liệu trong tập tin theo mô hình FSO (File System Object) ...............................86
13.3.1. Tạo tập tin mới.........................................................................................................88
13.3.2. Mở tập tin đã có để thao tác.....................................................................................89
14. Gỡ rối và bẫy lỗi trong VBAIDE ........................................................................................ 90
14.1. Phân loại lỗi trong lập trình..............................................................................................90
14.2. Gỡ rối trong lập trình .......................................................................................................91
14.2.1. Phát hiện lỗi lúc thực thi ..........................................................................................91
14.2.2. Các phương pháp thực thi mã lệnh ..........................................................................92
14.2.3. Cửa sổ trợ giúp gỡ rối ..............................................................................................93
14.3. Bẫy lỗi trong VBAIDE.....................................................................................................95
14.3.1. Câu lệnh On Error....................................................................................................95
14.3.2. Đối tượng Err ...........................................................................................................96
14.3.3. Hàm Error ................................................................................................................97
CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL ....................................... 99
1. Tổng quan về Microsoft Excel .............................................................................................. 99
1.1. Khả năng của Excel............................................................................................................99
1.2. Giao diện của Excel ...........................................................................................................99
1.3. Khả năng mở rộng của Excel ...........................................................................................100
2. Macro ..................................................................................................................................... 100
2.1. Macro là gì?..................................................................................................................... 101
2.2. Tạo Macro ....................................................................................................................... 101
2.2.1. Tạo Macro theo kịch bản......................................................................................... 101
2.2.2. Tạo Macro sử dụng VBA ........................................................................................ 104
2.3. Quản lý Macro................................................................................................................. 104
2.4. Sử dụng Macro ................................................................................................................ 105
2.4.1. Thực thi Macro bằng phím tắt................................................................................. 106
2.4.2. Thực thi Macro thông qua trình quản lý Macro ...................................................... 106
2.4.3. Thực thi Macro trực tiếp từ VBAIDE ..................................................................... 106
2.5. Hiệu chỉnh Macro............................................................................................................ 107
2.6. Vấn đề an toàn khi sử dụng Macro.................................................................................. 107
3. Xây dựng hàm mới trong Excel.......................................................................................... 107
3.1. Khái niệm về hàm trong Excel ........................................................................................ 107
3.2. Tạo hàm mới bằng VBA ................................................................................................. 108
3.2.1. Tại sao phải dùng hàm?........................................................................................... 108
3.2.2. Cấu trúc hàm ........................................................................................................... 109
3.2.3. Tạo hàm mới ........................................................................................................... 109
3.3. Hàm trả về lỗi.................................................................................................................. 111
4. Add‐in và Phân phối các ứng dụng mở rộng................................................................... 113
4.1. Khái niệm về Add-In....................................................................................................... 114
4.2. Trình quản lý Add-In....................................................................................................... 114
4.3. Tạo Add-In ...................................................................................................................... 115
4.4. Phân phối và Cài đặt Add-In ........................................................................................... 117
5. Hệ thống các đối tượng trong Excel................................................................................... 117
5.1. Mô hình đối tượng trong Excel ....................................................................................... 117
5.2. Một số đối tượng cơ bản trong Excel .............................................................................. 119
5.2.1. Đối tượng Application............................................................................................. 119
5.2.2. Đối tượng Workbook .............................................................................................. 123
5.2.3. Đối tượng Window.................................................................................................. 126
5.2.4. Đối tượng Worksheet .............................................................................................. 128
5.2.5. Đối tượng Range ..................................................................................................... 131
5.2.6. Tập đối tượng Cells................................................................................................. 135
6. Sự kiện của các đối tượng trong Excel............................................................................... 137
6.1. Tạo bộ xử lý sự kiện cho một sự kiện ............................................................................. 138
6.2. Sự kiện trong Workbook ................................................................................................. 139
6.3. Sự kiện trong Worksheet ................................................................................................. 141
6.4. Sự kiện trong UserForm .................................................................................................. 143
6.5. Sự kiện không gắn với đối tượng .................................................................................... 144
7. Các thao tác cơ bản trong Excel .......................................................................................... 145
7.1. Điều khiển Excel ............................................................................................................. 146
7.1.1. Thoát khỏi Excel ..................................................................................................... 146
7.1.2. Khoá tương tác người dùng..................................................................................... 147
7.1.3. Thao tác với cửa sổ ................................................................................................. 147
7.1.4. Khởi động Excel từ chương trình khác ................................................................... 148
7.2. Làm việc với Workbook.................................................................................................. 150
7.2.1. Tạo mới, mở, lưu và đóng workbook...................................................................... 150
7.3. Làm việc với Worksheet ................................................................................................. 151
7.3.1. Tạo mới, xoá và đổi tên worksheet ......................................................................... 151
7.4. Làm việc với Range và Cells........................................................................................... 152
7.4.1. Duyệt qua từng ô trong vùng dữ liệu....................................................................... 152
7.4.2. Duyệt qua từng ô trong vùng dữ liệu theo hàng và cột ........................................... 152
7.4.3. Vùng có chứa dữ liệu – Thuộc tính UsedRange...................................................... 153
7.5. Làm việc với biểu đồ....................................................................................................... 153
7.5.1. Tạo mới biểu đồ ...................................................................................................... 154
7.5.2. Thêm một chuỗi số liệu vào biểu đồ đã có.............................................................. 155
7.6. Sử dụng các hàm có sẵn trong Excel............................................................................... 157
8. Giao diện người dùng.......................................................................................................... 157
8.1. Điểu khiển nhúng trong Worksheet .................................................................................157
8.1.1. Điều khiển Spin Button............................................................................................158
8.1.2. Điều khiển ComboBox ............................................................................................159
8.1.3. Điều khiển Command Button ..................................................................................160
8.2. Các hộp thoại thông dụng ................................................................................................161
8.2.1. Hộp thoại InputBox của Excel – Hàm InputBox .....................................................161
8.2.2. Hộp thoại Open – Hàm GetOpenFilename ..............................................................163
8.2.3. Hộp thoại Save As – Hàm GetSaveAsFilename......................................................165
8.2.4. Hộp thoại chọn thư mục – Đối tượng FileDialog ....................................................166
8.2.5. Các hộp thoại mặc định trong Excel – Tập đối tượng Dialogs ................................166
8.2.6. Thực thi mục trình đơn Excel từ VBA.....................................................................168
8.3. Hộp thoại tuỳ biến – UserForm........................................................................................169
8.3.1. Tạo mới UserForm...................................................................................................169
8.3.2. Hiển thị UserForm ...................................................................................................170
8.3.3. Các điều khiển trên UserForm .................................................................................171
8.4. Thao tác trên thanh trình đơn ...........................................................................................172
8.4.1. Cấu trúc của hệ thống thanh trình đơn .....................................................................173
8.4.2. Tạo trình đơn tuỳ biến..............................................................................................174
8.4.3. Xoá trình đơn tuỳ biến .............................................................................................177
8.4.4. Gán phím tắt cho Menu Item ...................................................................................178
CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD....................................................... 181
1. Tổng quan về AutoCAD ..................................................................................................... 181
1.1. Khả năng của AutoCAD ..................................................................................................181
1.2. Giao diện của AutoCAD ..................................................................................................182
1.3. Khả năng mở rộng của AutoCAD....................................................................................183
2. Quản lý dự án VBA trong AutoCAD ................................................................................ 184
2.1. Dự án VBA trong AutoCAD............................................................................................184
2.2. Trình quản lý dự án VBA.................................................................................................185
2.2.1. Tạo mới, Mở và Lưu dự án VBA.............................................................................186
2.2.2. Nhúng và tách dự án VBA.......................................................................................187
2.3. Quản lý dự án VBA từ dòng lệnh ....................................................................................188
3. Macro ..................................................................................................................................... 188
3.1. Khái niệm Macro trong AutoCAD...................................................................................188
3.2. Tạo mới và Hiệu chỉnh Macro .........................................................................................189
3.3. Thực thi Macro.................................................................................................................190
3.4. Định nghĩa lệnh mới bằng AutoLISP...............................................................................191
3.4.1. Tạo dự án mới ..........................................................................................................191
3.4.2. Tạo và thử nghiệm Macro HelloWorld....................................................................192
3.4.3. Tạo lệnh mới bằng AutoLISP ..................................................................................193
4. Hệ thống đối tượng trong AutoCAD ................................................................................ 193
4.1. Mô hình đối tượng trong AutoCAD.................................................................................193
4.2. Một số đối tượng chính trong AutoCAD .........................................................................195
4.2.1. Đối tượng Application .............................................................................................195
4.2.2. Đối tượng Document................................................................................................196
4.2.3. Tập đối tượng...........................................................................................................198
4.2.4. Đối tượng phi hình học ............................................................................................198
4.2.5. Đối tượng hình học ..................................................................................................199
5. Các thao tác cơ bản trong AutoCAD ................................................................................. 200
5.1. Điều khiển AutoCAD.......................................................................................................200
5.1.1. Tạo mới, Mở, Lưu và Đóng bản vẽ..........................................................................200
5.1.2. Khởi động và thoát khỏi chương trình AutoCAD....................................................203
5.1.3. Sử dụng các lệnh sẵn có của AutoCAD...................................................................205
5.1.4. Thu phóng màn hình bản vẽ (zoom) ........................................................................205
5.1.5. Nhập dữ liệu người dùng từ dòng lệnh của AutoCAD ............................................207
5.1.6. Thiết lập biến hệ thống............................................................................................ 214
5.2. Tạo mới đối tượng hình học ............................................................................................ 217
5.2.1. Xác định nơi chứa đối tượng................................................................................... 217
5.2.2. Khai báo và tạo đối tượng hình học ........................................................................ 218
5.2.3. Tạo đối tượng Point................................................................................................. 219
5.2.4. Tạo đối tượng dạng đường thẳng ............................................................................ 220
5.2.5. Tạo đối tượng dạng đường cong ............................................................................. 223
5.2.6. Tạo đối tượng văn bản............................................................................................. 225
5.3. Làm việc với đối tượng SelectionSet .............................................................................. 227
5.3.1. Khai báo và khởi tạo đối tượng SelectionSet .......................................................... 228
5.3.2. Thêm đối tượng hình học vào một SelectionSet ..................................................... 228
5.3.3. Thao tác với các đối tượng trong SelectionSet........................................................ 234
5.3.4. Định nghĩa bộ lọc đối tượng cho SelectionSet ........................................................ 234
5.3.5. Loại bỏ đối tượng hình học ra khỏi SelectionSet .................................................... 236
5.4. Hiệu chỉnh đối tượng hình học........................................................................................ 237
5.4.1. Hiệu chỉnh đối tượng sử dụng các phương thức ..................................................... 238
5.4.2. Hiệu chỉnh đối tượng sử dụng các thuộc tính.......................................................... 245
5.4.3. Hiệu chỉnh đường đa tuyến ..................................................................................... 249
5.4.4. Hiệu chỉnh văn bản đơn........................................................................................... 251
5.5. Làm việc với lớp (Layer)................................................................................................. 253
5.5.1. Tạo lớp mới ............................................................................................................. 254
5.5.2. Truy xuất và thay đổi tên một lớp đã có.................................................................. 255
5.5.3. Thiết lập lớp hiện hành............................................................................................ 255
5.5.4. Thiết lập các chế độ hiển thị của lớp....................................................................... 255
5.5.5. Xoá lớp.................................................................................................................... 257
5.6. Thao tác với kiểu đường – Linetype................................................................................ 257
5.6.1. Tải kiểu đường vào AutoCAD ................................................................................ 257
5.6.2. Truy xuất và đổi tên kiểu đường ............................................................................. 258
5.6.3. Thiết lập kiểu đường hiện hành............................................................................... 259
5.6.4. Xoá kiểu đường đã có.............................................................................................. 259
5.7. Thao tác với đường kích thước – Dimension .................................................................. 259
5.7.1. Kiểu đường kích thước – DimensionStyle .............................................................. 260
5.7.2. Tạo đường kích thước ............................................................................................. 262
5.7.3. Định dạng đường kích thước................................................................................... 267
5.8. Thao tác với dữ liệu mở rộng – XData............................................................................ 268
5.8.1. Gán dữ liệu mở rộng ............................................................................................... 268
5.8.2. Đọc dữ liệu mở rộng ............................................................................................... 269
6. Giao diện người dùng.......................................................................................................... 270
6.1. Thao tác với thanh trình đơn ........................................................................................... 270
6.1.1. Cấu trúc của hệ thống thanh trình đơn .................................................................... 270
6.1.2. Tạo trình đơn........................................................................................................... 272
6.1.3. Xoá thanh trình đơn................................................................................................. 274
PHẦN III: TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................... 276
Post a Comment

0 Comments

Ad Code